உள்ளூர் செய்திகள்

புதுவை காங்கிரஸ் பிரமுகர் கொலையில் 5 பேர் கைது: சொந்த கட்சியினரே கூலிப்படை வைத்து பழிதீர்த்த பயங்கரம்,

ி
ிி

(
4
2
)
.

ி
ி,


..

ி
.


.

ி
.
ி.


ி

1
1
½ி
ி

ி
ி

ி

.

2ி
ி


ி


4ி


.


ிிி


ி


ி

ி
ி


ி
,ி
ி
.ி
ி

ி

ி

ிி


ி
.


ிிி


.ி
ிி

ி

ி

ி


.
ி

ி
ிி


ி

ி

ி.

ி

ி


ி

ி

ிRead More

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker